Köpvillkor & Bokningsregler

1. Personuppgifter
Sundsta Säteri är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som Kund lämnar till oss. Genom beställningen samtycker Du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

2. Betalning

Betalning sker vid bokningstillfället av arrangemanget med Swish, Faktura, VISA eller MasterCard.

Betalningen med VISA eller MasterCard sker online via DIBS betalningsfönster.

3. Avbokningsregler

Vi har följande avbokningsregler:

  • Anmälan är bindande för deltagarens företag/person så snart Sundsta säteri accepterat bokningen och skickat bekräftelse. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Sundsta säteri.
  • Vid avbokning mer än 4-6 veckor före arrangemanget ska beställaren ersätta Sundsta säteri med 50% av totalbeloppet.
  • Vid avbokning mindre 30 dagar före arrangemanget ska beställaren ersätta Sundsta säteri med 100% av totalbeloppet.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person eller annan i samma företag efter samråd med Sundsta säteri.
  • Sundsta Säteri har rätt att ställa in en arrangemanget varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

4. Folkrace Regler

En aktivitet som arrangeras av Sundsta Drift & Event AB.

Deltagaren kör på frivillig basis och på egen risk. Arrangören kan därför, under inga omständigheter, hållas ansvarig för personlig eller materiell skada som uppstår i samband med aktiviteterna under dagen.

Vi har ”nollgräns” för alkohol.

Aktiviteten kräver körvana med manuellt växlad bil. 

Jag avstår härmed alla anspråk gentemot Sundsta Drift & Event AB för skador som uppstår från eller i samband med ”Folkrace”. 

4.1 Deltagare utan giltigt körkort

Deltagaren kör på frivillig basis och på egen risk. Arrangören kan därför, under inga omständigheter, hållas ansvarig för personlig eller materiell skada som uppstår i samband med aktiviteterna under dagen.

Skador som tillfogas Folkracebilar eller anläggning under körning, som exempel avåkning, bekostas av föraren.

Självrisk vid skada 12.000 kr

Jag avstår härmed alla anspråk gentemot Sundsta Drift & Event AB för skador som uppstår från eller i samband med ”Folkrace”.

4.2 Rallylektion Regler

Deltagaren kör på frivillig basis och på egen risk. Arrangören kan därför, under inga omständigheter, hållas ansvarig för personlig eller materiell skada som uppstår från eller i samband med aktiviteterna under dagen.

Skador som tillfogas rallybilar eller anläggning under körning, som exempel avåkning, bekostas av föraren.

Självrisk vid skada 12.000skr

Jag avstår härmed alla anspråk gentemot Sundsta Drift & Event AB för skador som uppstår från eller i samband med ”Rallylektion”.

5. Övriga villkor:
Vid Kursavgift erlägges detta före kursstart via Sundsta.se om inte annat överenskommit.
Om det datum du har valt skulle vara fullbokat kommer Sundsta att kontakta dig för att hitta annat lämpligt datum.

6. Force Majeure:
Sundsta är befriat från ansvar gentemot dig om Sundsta förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Sundstas kontroll eller förmåga som Sundsta inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Sundsta inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Sundsta förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av pandemi, naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

Kontaktuppgifter:

Sundsta Säteri

761 91 Norrtälje, Sverige
Telefon: 0175 605 54

Email: info@sundsta.se
Org nr: 556811-2931

Hem